Algemene Voorwaarden

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder AlbertsTaste: AlbertsTaste, eenmanszaak te Gorinchem, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Midden Nederland, onder KvK-nummer 58104623. Tevens handelend onder de persoonsnaam Albert van Efferen. Koper: De natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap, rechtspersoon of particulier die aan AlbertsTaste opdracht heeft gegeven tot het uitvoeren van een dienst. Diensten: De diensten die AlbertsTaste aanbiedt is het verkopen en bezorgen van flessen wijn door bijna heel Nederland. Tevens het verzorgen van proeverijen, demonstraties en advisering.

AlbertsTaste behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

Aanbod | Overeenkomst

Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aankoop. AlbertsTaste is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aankoop door de potentiële Koper leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan de betalingsvoorwaarden is voldaan. Akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden door het plaatsen van een vinkje hiertoe bij het plaatsen van een weborder, betekent ook dat u akkoord gaat met het hebben en aangaan van een betalingsverplichting.

Een aanvaarding van een aanbod door de potentiële Koper wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden: De potentiële Koper heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data aan AlbertsTaste via elektronische weg verzonden. Deze zijn door AlbertsTaste ontvangen. De potentiële Koper heeft uitdrukkelijk persoonlijk, telefonisch of per e-mail te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen ontvangen. Of een offerte is door de Koper schriftelijk akkoord bevonden en door AlbertsTaste ontvangen ingeval door AlbertsTaste een op naam gestelde offerte is uitgebracht. In alle gevallen is overeenkomst bereikt over het advies, de prijs, de levering en bijzonderheden van het aanbod. Aan een dergelijke overeenkomst is dus altijd een betalingsplicht verbonden!

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd. In het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door AlbertsTaste herroepen worden in geval de Koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden niet heeft voldaan.

(Product-) informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten, die via de webshop, telefonisch of via e-mail wordt verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. AlbertsTaste kan niet garanderen dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn, daar veel informatie regelmatig verandert en veel informatie ook van derden afkomstig is. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding/ruiling.

Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, inclusief btw. De Koper is de prijs verschuldigd die AlbertsTaste in haar bevestiging heeft medegedeeld. Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door AlbertsTaste worden gecorrigeerd. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

Bestelling | Betaling

De meeste wijnen zijn per fles te bestellen, bij de uitzonderingen staat het aantal en/of meervoud daarvan aangegeven. Alleen bestellingen met een afleveradres in Nederland kunnen via de webshop worden verwerkt. Bestellingen met als bezorglocatie één van de Waddeneilanden, kunnen NIET via de webshop besteld worden, maar alleen na overleg. U ontvangt een bevestiging van uw bestelling per e-mail.

Wijnen zonder jaartal. Bij veel wijnen wordt geen jaartal vermeld. Dat betekent dat deze wijnen normaal drinkbaar zijn en niet meer hoeven te rijpen.

Wijnen met jaartal. Daar waar het iets toevoegt, wordt bij de wijn het jaartal aangegeven onder voorbehoud van (O.V.V.). Jaartallen en voorraden veranderen snel en vaak waardoor het bestelsysteem wel eens ingehaald wordt door de realiteit.

iDeal

Een bestelling plaatsen via de webshop kan alleen in combinatie met directe betaling via iDeal. Via deze betaalmethode kunt u direct uw betaling afhandelen tijdens het bestelproces. U rekent af in de vertrouwde, beveiligde internet betaalomgeving van uw eigen bank. Er worden geen extra kosten in rekening gebracht en uw order kan direct worden afgerond. Uw betaling komt niet meteen terecht bij de eigenaar van de webshop maar loopt via een gespecialiseerde technisch extra beveiligde tussenpartij voor online betalingsverkeer. Gemiddeld staat uw iDeal betaling binnen 24 uur op de betaalrekening van de webshopeigenaar, waarna uw bestelling ook fysiek in orde wordt gemaakt.

Betalingstermijn. De betalingstermijn voor facturen die buiten de webshop om tot stand komen, betreft 14 dagen of anders indien overeengekomen.

Bezorgen | Bezorgkosten | Levertijd

Bezorging van een online-bestelling is gratis vanaf een bestelbedrag van € 75,- inclusief btw. Daaronder betaalt u € 8,45 als bijdrage in de bezorgkosten. Bestellingen met als bezorglocatie één van de Waddeneilanden, kunnen NIET rechtstreeks via de webshop besteld worden, maar alleen na overleg. In combinatie met ons uitgangspunt de bezorgkosten zo laag mogelijk te willen houden, is het ons streven uw   bestelling binnen 5 werkdagen na de dag van de bestelling, bij u afgeleverd te hebben. Wanneer u extra snel over uw bestelling wenst te beschikken, is het verstandig hierover contact op te nemen vóór het plaatsen van een bestelling om te overleggen over de mogelijkheden.

Herroeping | Ruiling

De Koper kan binnen veertien (14) dagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen zijn herroepingsrecht uitoefenen. In geval van ontbinding is de Koper verplicht het ontvangen product binnen veertien (14) dagen na aflevering aan AlbertsTaste terug te zenden in de staat waarin de Koper het product heeft ontvangen. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de Koper. Indien de Koper van het herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt, dan draagt AlbertsTaste binnen tien (10) dagen zorg voor terugbetaling van het door de Koper aan AlbertsTaste betaalde bedrag middels een bankoverschrijving. Onderaan de website, onder het hoofdstuk “KLANTENSERVICE”, vindt u de rubriek “Retourneren”, waarin u het “Herroepingsformulier” kunt downloaden om de herroepingsprocedure in gang te kunnen zetten.

Overmacht

In geval van overmacht is AlbertsTaste niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen. AlbertsTaste is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd.

0